رفتن به محتوای اصلی
٢٢۴١٧٣٨٣ info@swi.ir
آدرس: زعفرانيه، خیابان مقدس اردبيلى، خیابان فرخ، پلاک يک، ساختمان فرخ، واحد ٨٠٢
ویروس کورونا چیست؟

وﯾﺮوسﻫﺎی ﮐﻮروﻧﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرﮔﯽ از وﯾﺮوسﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺟﺎﻧﻮران و اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﻤﺎري ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ در اﻧﺴﺎن، ﭼﻨﺪﯾﻦ وﯾﺮوس از ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻮروﻧﺎ ﺳﺒﺐ ﻃﯿﻔﯽ از ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد. SARS و ﺳﻨﺪرم ﺷﺪﯾﺪ ﺣﺎد ﺗﻨﻔﺴﯽ ﯾﺎ MERS ﺳﺎده را از ﯾﮏ ﺳﻮ، و ﺳﻨﺪرم ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺧﻮاﻧﺪهCOVID-19 ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ وﯾﺮوس ﮐﺸﻒ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺒﺐ ﺑﯿﻤﺎري ﺟﺪﯾﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺷﻮد.

بیماری 19-COVID چیست؟

بیماری 19-COVID بیماری عفونی جدیدی است که توسط تازه‌ترین ویروس شناخته شده از خانواده ویروس کورونا ایجادمی‌شود. این ویروس و بیماری تا پیش ازآن که دسامبر ۲۰۱۹ در شهرووهان چین همه‌گیر شود، ناشناخته بود.

اگر می‌خواهید در خصوص این بیماری اطلاعات بیشتری کسب کنید از طریق محتوای پرسش و پاسخ درخصوص کرونا ویروس که توسط سازمان بهداشت جهانی ارائه شده است اقدام کنید.

پرسش و پاسخ درخصوص کرونا ویروس (سازمان بهداشت جهانی)

آیا مبتلا به کرونا هستم؟

وزارت بهداشت از طریق لینک زیر و طی دو پرسش کوتاه وضعیت ابتلا شما به ویروس کرونا را می سنجد و توصیه های لازم را ارائه می کند.

https://salamat.gov.ir

همچنین سایت زیر که توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان راه‌اندازی شده است به شما می‌گوید چقدر احتمال دارد به ویروس کرونا مبتلا شده باشید و چه باید بکنید. بسیاری از مراجعات غیرضروری به مراکز درمانی با رجوع به این سایت می‌تواند کاهش پیدا کند:

www.coronaisfahan.ir

چگونگی حفظ سلامت روان و آرام در زمان قرنطینه یا حضور طولانی در خانه

(برای بزرگ‌نمایی بر روی تصاویر کلیک کنید)

برگشت به بالا