رفتن به محتوای اصلی
٢٢۴١٧٣٨٣ info@swi.ir
آدرس: زعفرانيه، خیابان مقدس اردبيلى، خیابان فرخ، پلاک يک، ساختمان فرخ، واحد ٨٠٢

تاریخچه

انجمن علمي مددكاران اجتماعي ايران به استناد مصوبه دويست و شصت و دومين جلسه مورخ 7/8/1370 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و به موجب رأي مورخ 16/10/1381 كميسيون انجمن هاي علمي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مجوز فعاليت خود را دريافت نمود. از سال  1381 تاكنون شش مجمع عمومي تشكيل شده است. در آخرين مجمع عمومي افراد زیر به عنوان هيأت مديره انتخاب شدند:

  • (آقاي دکتر مصطفي اقليما (رئيس هيأت مديره
  • خانم دکترفریبا درخشان نیا
  • آقای حسین حاج بابایی
  • خانم دکتر ملیحه عرشی
  • خانم فرانک ایمانی
  • خانم فرزانه امیریزدانی
  • خانم دکتر معصومه معارف وند
برگشت به بالا