رفتن به محتوای اصلی
٢٢۴١٧٣٨٣ info@swi.ir
آدرس: زعفرانيه، خیابان مقدس اردبيلى، خیابان فرخ، پلاک يک، ساختمان فرخ، واحد ٨٠٢

مددکاری فردی (کار با فرد)

کار با فرد در مددکاری اجتماعی یکی از شیوه های اصلی کار با مراجع است که لازمه آن کسب دانش و مهارت های اختصاصی در ارزیابی و تشخیص مشکل و طرح ریزی برای کمک به فرد در حل مشکلات است. کتاب حاضر، مرجع مفیدی برای آن دسته از درمانگرانی است که به طور ویژه در فیلدهای گوناگون به کار فردی می پردازند. مولفان شناخت را مهم ترین اصل ایجاد ارتباط و به منزله یکی از ابزارهای موثر در مددکاری اجتماعی دانسته اند و بخش اعظم این کتاب به بیان راه های شناخت فرد و مشکل می پردازد.

این کتاب در سه فصل و 14 بخش تدوین شده است. فصل اول با عنوان تاریخچه و شناخت ابعاد مددکاری فردی دارای چهار بخش است. در بخش اول تاریخچه مددکاری اجتماعی در جهان و ایران بیان شده و سپس سیر تاریخی رویکردهای مهم در مددکاری فردی شامل رویکرد محافظه کارانه، روانی-تحلیل گری، آزادیخواه، نظریه عمومی سیستم ها، مکتب التقاطی و رویکرد رادیکال مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بخش دوم به بیان اصول و ارزش های اساسی در مددکاری اجتماعی و کاربرد آنها در کار با فرد و نیز تعریف مفاهیم مهم پرداخته است. بخش سوم این فصل اهمیت ارتباط و شکل گیری رابطه حرفه ای و خصوصیات آن را ذکر کرده و در بخش پایانی فرایند مشکل گشایی و تشخیص مشکل به تفصیل بیان و کارابزارهای چهارگانه مددکاری فردی به خوبی تبیین شده است.

در فصل دوم در پنج بخش مهارت های کار در مددکاری فردی مورد بحث قرار گرفته است. مهارت های آماده سازی، آغاز، سنجش، اقدام در بحران و خاتمه دادن در بخش های پنج گانه این فصل بیان شده و راهنمای عملی جامعی را برای درمانگران فراهم می کند.

فصل سوم متمرکز بر مهارت های ارتباط با فرد و خانواده بوده و  در پنج بخش چهارچوب اصلی روابط در کار با فرد و خانواده، روش تشخیص روانی-اجتماعی، برخورد کارکردی و در نهایت وجوه اشتراک و تمایز مددکاری فردی با روان شناسی در کار با فرد بیان شده است.

در نهایت می توان گفت درمانگران با عنایت به الگوهای ارائه شده در این کتاب، امکان دستیابی به مناسب ترین روش های کاربردی جهت رسیدن به اطلاعات کلیدی لازم، بررسی مسائل و مشکلات موجود، مشاوره موثر و بجا در ساختار فردی و خانوادگی ….. زندگی افراد را یافته و می تواند به نحوی مطلوب نقش یک مشاور، حامی و … را ایفا نمایند.

برگشت به بالا