,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, porn less porn fucking porn fucking porn young porn www.pornc.org free porn movie's old elder porn fucking porn young porn fuck porn porn site hd porn vk com porn xxx porn www.pornc.org hd porn good porn porn video less porn porn online hd porn videos xxx porn elder porn siting porn full porn movie hd porn porn games porn video free porn movies gaming porn fuller porn best porn free porn movies hd porn videos full porn porn videos good porn full porn movie porn site's full porn movie free porn less porn anal porn full porn movie free porn movies big porn porn young porn www.pornc.org gay porn fucking porn teen's porn lesbian porn free porn movies hot porn porn site russian porn porn site's siting porn good porn free porn movie's best porn old elder porn black porn porn games big porn young porn fuller porn amateur porn porn games ..............................................................................................................................................................................
پیمان نامه حقوق کودک
 
 
دنیس ویتلی

دنیس ویتلی

  مهم نیست چه می بینیم .... جزئیات
اسکار وایلد

اسکار وایلد

جزئیات
پژوهش

پژوهش

ادامه مطلب       مقام معظم رهبری :تحقیق کردن یک مجاهده مستمر علمی است . جزئیات
زیک زیگلار

زیک زیگلار

  فرصت های تو، نه در شعل تو ... جزئیات
تولستوی

تولستوی

جزئیات
 
 
 
 
محل کنونی شما:
 
 
 
 
 
 

پیمان نامه حقوق کودک

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

 

پیمان‌نامة حقوق کودک

مقدمه

کشورهای عضو پیمان‌نامة حاضر، با توجه به این که طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد، شالودة آزادی، عدالت و صلح جهانی همانا به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق مساوی و غیرقابل انکار همة اعضای خانوادة بشری است، با در نظر داشتن این که سازمان ملل متحد خود به حقوق اساسی بشر و منزلت ارزش انسان را در منشور سازمان ملل متحد مورد تأیید مجدد قرار داده‌اند و عزم راسخ دارند رشد اجتماعی و سطح زندگی بهتر توأم با آزادی‌های گسترده‌تر را ترویج نمایند، با اذعان به این که سازمان ملل متحد در اعلامیة جهانی حقوق بشر و در میثاق‌های بین‌المللی مربوط به حقوق بشر اعلام و موافقت نموده است که همگان، بدون هرگونه تبعیض از نظر نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و دیگر عقاید، منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد یا سایر خصوصیات، سزوار کلیه حقوق و آزادی‌های مندرج در اسناد مذکور هستند، با یادآوری این که سازمان ملل متحد در اعلامیة جهانی حقوق بشر اعلام نموده است که دوران کودکی مستلزم مراقبت و مساعدت ویژه می‌باشد، با اعتقاد یه این که خانواده، به عنوان گروه بنیادین جامعه و محیط طبیعی رشد و رفاه کلی اعضای آن و به ویژه کودکان، باید از حمایت و مساعدت لازم برخوردار شود به نحوی که بتوان مسئولیت‌هایش را در جامعه کاملاً بر عهده گیرد، با اذعان به این که کودک برای رشد کامل و هماهنگ شخصیت خود باید در محیط خانوادگی، و در فضایی (مملو) از خوشبختی، محبت و تفاهم رشد یابد، با توجه به این که باید برای زندگی فردی در اجتماعی آمادگی کامل پیدا کند و در سایة آرمان‌های اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد و به ویژه صلح، عزّت، مدارا، آزادی، برابری و همبستگی بزرگ شود، با در نظر داشتن این که ضرورت ارائه مراقبت ویژه برای کودک در اعلامیة حقوق کودک ژنو مورخ 1924 و در اعلامیة حقوق کودک مصوب مجمع عموی در بیستم نوامبر 1959 تصریح گردیده و در اعلامیة جهانی حقوق بشر و در میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی (به ویژه مواد 23 و 24)، در میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (به ویژه ماده 10) و در اساسنامه‌ها و اسناد سازمان‌های تخصصی و سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با رفاه کودکان به رسمیت شناخته شده است، با در نظر داشتن این که همان‌گونه که در اعلامیة حقوق کودک تصریح گردیده «کودک به دلیل عدم رشد کامل جسمی و ذهنی، قبل از تولد و نیز پس از آن نیازمند محافظت و مراقبت ویژه، از جمله حمایت حقوق مناسب است»، با یادآوری مفاد اعلامیة اصول اجتماعی و حقوقی مربوط به حمایت و رفاه کودکان با اشارة خاص به کار نگهداری توسط خانوادة جایگزین، فرزند خواندگی ملی و بین‌المللی، مقررات سازمان ملل مبتی بر حداقل ضوابط برای دادرسی ویژه کودکان (مقررات پکن)، و اعلامیة حمایت از زنان و کودکان در شرایط اضطراری و مخاصمات مسلحانه، با اذعان به این که در تمام کشورهای جهان کودکانی هستند که در شرایط فوق‌العاده دشوار زندگی می‌کنند و اینگونه کودکان نیازمند توجه ویژه می‌باشند، با توجه به اهمیت سنت‌ها و ارزش‌های فرهنگی هریک از ملل در مورد حمایت و رشد هماهنگ کودک با اذعان به اهمیت همکاری‌های بین‌المللی برای بهبود شرایط زندگی کودکان در همة کشورها، به ویژه در کشورهای در حال رشد، به شرح زیر توافق نموده‌اند:

بخش اول

مادة 1

از نظر پیمان‌نامة حاضر منظور از کودک هر انسان دارای کمتر از 18 سال سن است، مگر این که طبق قانون قابل اعمال در مورد کودک، سن قانونی کمتر تعیین شده باشد.

مادة2

کشورهای عضو، حقوق مندرج در پیمان‌نامة حاضر را برای هر یک از کودکانی که در حوزة قضایی آنها می‌باشند بدون هرگونه تبعیض و بدون توجه به نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و سیار عقاید، منشأ ملی، قومی، یا اجتماعی، دارایی،  معلولیت، تولد یا سایر خصوصیات کودک یا والدین یا سرپرستان قانونی او محترم شمرده و تضمین خواهند کرد.

کشورهای عضو همة اقدامات مقتضی را جهت تضمین حمایت از کودک در مقابل کلیة اشکال تبعیضی یا مجازات براساس وضعیت، فعالیت‌ها، عقاید ابزار شده، یا اعتقادات والدین، سرپرستان قانونی یا اعضای خانواده کودک به عمل خواهند آورد.

ماده3

در کلیة اقدامات مربوط به کودکان که توسط مؤسسات رفاه اجتماعی دولتی یا خصوصی، دادگاه‌ها، مقامات اجرایی یا نهادهای قانونگذاری به عمل می‌آید، منافع عالیة از اهم ملاحظات می‌باشد.

کشورهای عضو متعهد می‌شود حمایت و مراقبتی را که برای رفاه کودک ضروری است با توجه به حقوق و تکالیف والدین، سرپرستان قانونی، با دیگر اشخاصی که قانوناً مسئول کودک هستند، تضمین نمایند و در این راستا کلیة اقدامات قانونی و اجرایی لازم را به عمل خواهند آورد.

کشورهای عضو اطمینان حاصل خواهند نمود که مؤسسات، خدمات و دستگاههای مسئول مراقبت و حمایت از کودکان، به ویژه در زمینه‌های ایمنی، بهداشت، از حیث تعداد و مناسب بودن کارکنان و نیز نظارت شایسته، با معیارهایی که توسط مقامات واجد صلاحیت مقرر گردیده است منطبق باشند.

مادة4

کشورهای عضو کلیة اقدامات قانونی، اجرایی و سایر اقدامات مقتضی را برای تحقق حقوقی در پیمان‌نامة حاضر به رسمیت شناخته شده است معمول خواهند نمود. در مورد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کشورهای عضو اقدامات مذکور را با بکارگیری حداکثر منابع موجود خود، و در صورت لزوم، در چارچوب همکاری‌های بین‌المللی به عمل خواهند آورد.

مادة5

کشورهای عضو مسئولیت‌ها، حقوق و تکالیف والدین، یا برحسب مورد اعضای خانواده گسترده مطابق عرف مرسوم هر منطقه، سرپرستان قانونی یا سایر اشخاصی را که قانوناً مسئول کودک هستند در هدایت و ارائه راهنمایی‌های مقتضی به روشی هماهنگ با توانائی‌های بالندة کودک در راستای اعمال حقوق مندرج در پیمان‌نامة حاضر توسط کودک، محترم خواهند شمرد.

مادة6

کشورهای عضو حق ذاتی تمام کودکان را برای زندگی به رسمیت می‌شناسند.

کشورهای عضو بقاء و رشد کودک را تا حد امکان تضمین خواهند کرد.

 

مادة7

تولد کودک باید بلافاصله پس از به دنیا آمدن او ثبت شود و کودک از بدو تولد از حق داشتن نام، حق کسب تابعیت و تا حدامکان از حق شناختن والدین و قرار گرفتن تحت مراقبت آنان برخوردار خواهد بود.

کشورهای عضو اعمال حقوق مذکور را مطابق با قوانین داخلی خود و تعهدات ناشی از اسناد بین‌المللی مربوطه در این زمینه، به ویژه در مواردی که عدم اعمال این حقوق موجب بی‌تابعیتی کودک شود، تضمین خواهند نمود.

مادة8

دولت‌های عضو متعهد می‌شوند حق کودک برای حفظ هویت خود، از جمله تابعیت، نام و روابط خانوادگی را مطابق قانون و بدون مداخلة غیر قانونی محترم بشمارند.

در مواردی که کودک به صورت غیرقانونی از تمام یا برخی از حقوق مربوط به هویت خود محروم شود، کشورهای عضو حمایت و مساعدت مقتضی را برای استیفای سریع هویت او فراهم خواهند آورد.

مادة9

دولت‌های عضو تضمین خواهند کرد که کودک از والدین خود بر خلاف میل آنان جدا نشود، مگر در مواردی که مقامات واجد صلاحیت مطابق قوانین و مقررات قابل اعمال و پس از بررسی‌های قضایی حکم دهند که این جدایی برای تأمین منافع عالیه کودک ضروری می‌باشد. چنین حکمی ممکن است در مواردی خاص، از قبیل سوء استفاده از کودک یا بی‌توجهی به او توسط والدین، یا زمانی که والدین جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند و باید در مورد محل اقامت کودک تصمیم‌گیری شود، ضروری باشد.

در هر یک از دادرسی‌های مرتبط با بند1 این ماده، باید به همة طرف‌های ذینفع فرصت داده شود در دادرسی‌های شرکت کنند و نظرات خود را ابراز نمایند.

دولت‌های عضو حق کودک جدا شده از یک یا هر دو والد خود را برای حفظ روابط شخصی و تماس مستقیم و منظم با هر دو والد محترم خواهند شمرد مگر آن که این امر مغایر با منافع عالیة کودک باشد.

هرگاه این جدایی ناشی از اقدامات یک کشور عضو از قبیل بازداشت، حبس، تبعید، اخراج یا مرگ یا هر دو والد یا کودک (از جمله مرگی که به هر دلیل در حین توقیف شخص توسط دولت روی می‌دهد) باشد، کشور عضو، بنا به درخواست، اطلاعات ضروری مربوط به محل اقمات عضو (یا اعضای) غایب خانواده را در اختیار والدین،  کودک یا، در موارد مقتضی، یکی دیگر از اعضای خانواده قرار خواهد داد، مگر آن که ارائه این اطلاعات مخل رفاه کودک باشد. علاوه بر این، کشورهای عضو تضمین خواهند نمود که تسلیم این درخواست فی نفسه تبعات نامطلوبی برای فرد (یا افراد) ذینفع در پی نداشته باشد.

 

مادة 10

به موجب تعهدات ناشی از بند 1مادة 9، کشورهای عضو درخواست کودک یا والدین او را برای ورود به یک کشور عضو یا خروج از آن به منظور پیوند مجدد خانواده، با نظر مثبت و به روشی انسانی و سریع بررسی خواهند کرد. کشورهای عضو علاوه بر این تضمین خواهند کرد که تسلیم چنین درخواستی تبعات نامطلوبی برای درخواست کنندگان و اعضای خانوادة آنان در پی نداشته باشد.

کودکی که والدینش مقیم کشورهای مختلفی هستند حق دارد که، جز در شرایطی استثنائی، به صورت منظم روابط شخصی و تماس مستقیم خود را با هر دو والد حفظ نماید. به این منظور و مطابق با تعهدات کشورهای عضو به موجب بند 1 مادة9، کشورهای عضو حق کودک و والدین او را برای ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و ورود به کشور خود محترم خواهند شمرد. حق ترک هر کشوری تنها مشمول محدودیت‌هایی است که در قانون تصریح شده و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، بهداشت عمومی، اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضروری است و با سیار حقوق مندرج در پیمان‌نامة حاضر منطبق می‌باشد.

مادة11

به منظور مبارزه با انتقال غیرقانونی کودکان به خارج از کشور و عدم بازگشت کودکان مقیم خارج، کشورهای عضو اقداماتی معمول خواهند داشت.

کشورهای عضو به همین منظور انعقاد توافق‌نامه‌های دو جانبه یا چند جانبه و یا الحاق به توافق نامه‌های موجود را تشویق خواهند کرد.

مادة12

کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که کودکی که قادر به شکل دادن به عقاید خود می‌باشد حق ابراز آزادانة این عقاید را در کلیة اموری که به وی مربوط می‌شود داشته باشد و متناسب با سن و میزان رشد فکری کودک به نظرات وی اهمیت لازم داده شود.

بدین منظور باید به ویژه برای کودک این فرصت فراهم شود تا بتواند در کلیة مراحل رسیدگی قضایی و اجرایی مربوط به خود مستقیماً یا از طریق یک نمایند یا مرجع مناسب، به روشی منطبق با مقررات آیین دادرسی در قوانین داخلی، اظهار نظر نماید.

مادة13

کودک باید حق آزادی بیان داشته باشد. حق مذکور شامل آزادی جستجو، دریافت و ارائه اطلاعات و عقاید از هرگونه است، بدون توجه به مرزها، به طور شفاهی، کتبی، چاپ شده، یا به شکل آثار هنری، و یا از طریق هر رسانه‌ای که کودک انتخاب کند.

اعمال حق مذکور ممکن است منوط به برخی محدودیت‌ها باشد، این محدودیت‌ها باید تنها منحصر به مواردی باشد که در قانون تصریح شده، و به یکی از دلایل زیر ضروری است:

الف) برای رعایت حقوق و آبروی دیگران

ب) برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، بهداشت عمومی یا اخلاق عمومی

مادة14

کشورهای عضو حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب را برای کودک محترم خواهند شمرد.

کشورهای عضو حقوق و تکالیف والدین، و بر حسب مورد سرپرستان قانونی، را در هدایت کودک برای اعمال حقوق خود به روشی هماهنگ با توانایی‌های بالندة وی محترم خواهند شمرد.

آزادی آشکار ساختن مذهب یا اعتقادات تنها می‌تواند مشمول محدودیت‌هایی باشد که در قانون تصریح شده و برای حفظ امنیت، نظم، بهداشت و اخلاق عمومی یا حقوق اساسی و آزادی‌های دیگران ضروری است.

مادة15

کشورهای عضو حقوق کودک را در مورد آزادی اجتماعات و شرکت در مجامع مسالمت آمیز به رسمیت می‌شناسند.

به غیر از محدودیت‌هایی که در قانون تصریح شده و در یک جامعه دمکراتیک برای حفظ امنیت ملی یا عمومی، نظم عمومی، بهداشت عمومی، اخلاق عمومی و یا حمایت از حقوق و آزادی‌های دیگران ضروری است، نباید هیچ‌گونه محدودیتی در اعمال حقوق مذکور ایجاد گردد.

مادة16

در امور خصوصی، خانوادگی یا مکاتبات هیچ کودکی نباید مداخلة خودسرانه یا غیرقانونی کرد یا به صورت غیرقانونی عزّت و آبروی او را مورد تعرض قرار داد.

کودک حق برخورداری از حمایت قانون را در برابر این‌گونه مداخلات و تعرضات دارد.

مادة17

کشورهای عضو به عملکرد مهم رسانه‌های گروهی واقف بوده و تضمین خواهند کرد که کودک به اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون ملی و بین‌المللی دسترسی داشته باشد، به ویژه اطلاعات و مطالبی که هدف آنها ترویج رفاه اجتماعی، معنوی و اخلاقی و بهداشت جسمی و روانی کودک است. بدین منظور، کشورهای عضو اقدامات زیر را به عمل خواهند آورد:

الف) تشویق رسانه‌های گروهی به انتشار و پخش اطلاعات و مطالبی که برای کودک از نظر اجتماعی و فرهنگی سودمند و مطابق با روح ماده 29 باشد،

ب) تشویق همکاری‌های بین‌المللی در زمینة تولید، مبادله و انتظار این‌گونه اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون فرهنگی، ملی و بین‌المللی،

پ) تشویق تولید و انتشار کتاب‌های کودکان،

ت) تشویق رسانه‌های گروهی به بذل توجه خاص به نیازهای کودکان گروه‌های اقلیت یا بومی از نظر زبان،

ث) تشویق تهیة رهنمودهای مناسب برای حمایت از کودک در برابر اطلاعات و مطالبی که به رفاه وی آسیب می‌رساند با در نظر داشتن مفاد مندرج در موارد 13 و 18.

مادة18

کشورهای عضو حداکثر تلاش خود را به کار خواهند بست تا این اصل که هر دو والد در مورد پرورش و رشد کودک مسئولیت مشترک دارند به رسمیت شناخته شود. والدین، یا برحسب مورد سرپرستان قانونی، مسئولیت عمده را در پرورش و رشد کودک بر عهده دارند. منافع عالیة کودک عمده‌ترین موضوع مورد توجه آنان خواهد بود.

به منظور تضمین و ترویج حقوق مندرج در پیمان‌نامة حاضر، کشورهای عضو مساعدت لازم را به والدین و سرپرستان قانونی در جهت ایفای مسئولیت‌هایشان برای پرورش کودک عرضه خواهند کرد و توسعة مؤسسات، تسهیلات و خدمات برای مراقبت از کودکان را تضمین خواهند نمود.

کشورهای عضو کلیة اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد تا اطمینان حاصل نمایند حق کودکان دارای والدین شاغل برای برخورداری از خدمات و تسهیلات مربوط به نگهداری کودکان که استحقاق آن را دارند، تضمین گردد.

مادة19

کشورهای عضو کلیة اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی لازم به عمل خواهند آورد تا از کودک در برابر کلیة اشکال خشونت جسمی یا روانی، صدمه یا آزار، بی‌توجهی یا رفتار توأم با سهل‌انگاری، سوء رفتار یا بهره‌کشی، از جمله سوءاستفادة جنسی، در حین مراقبت توسط والد(یا والدین)، سرپرست (یا سرپرستان) قانونی یا هر شخص دیگری که عهده‌دار مراقبت از کودک است، حمایت کنند.

این‌گونه اقدامات حمایتی باید بر حسب مورد شامل روش‌های مرثر برای ایجاد برنامه‌های اجتماعی جهت فراهم نمودن پشتیبانی لازم از کودک و کسانی که عهده‌دار مراقبت از کودک هستند و نیز در پشتیبانی از دیگر شکل‌های پیشگیری و شناسایی، گزارش دهی، ارجاع، تحقیق، درمان و پیگیری موارد سوء رفتار با کودک که قبلاً ذکر گردید، بر حسب مورد پشتیبانی از پیگرد قضایی، باشد.

مادة20

کودکی که به طور موقت یا دائم از محیط خانوادگی خود محروم شده است، یا کودکی که به خاطر منافع عالیه‌اش نتوان به او اجازه داد که در آن محیط باقی بماند، سزاوار حمایت و مساعدت ویژه از سوی دولت خواهد بود.

کشورهای عضو طبق قوانین داخلی خود شامل نگهداری توسط خانوادة جایگزیر، کفالت در قوانین اسلامی، فرزند خواندگی یا در صورت لزوم اسکان در مؤسسات مناسب برای مراقبت از کودکان باشد. هنگام بررسی راه‌‌حل‌ها، باید به مطلوبیت تداوم در پرورش کودک و نیز به پیشینة قومی، مذهبی، فرهنگی و زبانی کودک توجه شایسته‌ای نمود.

مادة21

آن دسته از کشورهای عضو که نظام فرزند خواندگی را به رسمیت می‌شناسند یا آن را مجاز می‌دانند تضمین خواهند کرد که منافع عالیة کودک مهمترین نکتة مورد توجه باشد و اقدامات زیر را به عمل خواهند آورد:

الف) تضمین این که فرزند خواندگی تنها با مجوز مقامات واجد صلاحیتی صورت پذیرد که مطابق با قوانین و مقررات قابل اعمال و براساس اطلاعات موثق و قابل اطمینان تعیین می‌کنند که با توجه به وضعیت کودک جایز است و در صورت لزوم اشخاص ذیربط رضایت آگاهانة خود را در مورد فرزند خواندگی بر اساس مشاوره‌های مقتضی اعلام نموده‌اند،

ب) فرزند خواندگی در کشورهای دیگر را به عنوان روشی دیگری برای مراقبت از کودک در مواردی که امکان سپردن کودک به عنوان فرزند خوانده به یک خانواده یا یافتن هیچ‌گونه روش مناسبی برای مراقبت از کودک در کشور متبوع وی وجود ندارد، به رسمیت خواهند شناخت،

پ) تضمین برخورداری کودکی که در کشوری دیگر به فرزند خواندگی پذیرفته می‌شود از حمایت‌ها و معیارهایی که در صورت فرزند خواندگی در کشور خود از آنها برخوردار می‌باشد،

ت) اتخاذ کلیه تدابیر مناسب به منظور حصول اطمینان از اینکه فرزند خواندگی در کشور دیگر برای اشخاص ذیربط در بردارندة درآمدهای مالی نادرست نباشد،

ث) ترویج اهداف مادة حاضر در موارد مقتضی از طریق انعقاد قراردادها یا اتخاذ تدابیر دو یا چند جانبه و در این چاچوب، تلاش برای خصوص اطمینان از این که فرزند خواندگی کودک در یک کشور دیگر تنها توسط مقامات یا نهادهای واجد صلاحیت صورت می‌پذیرد.

مادة22

کشورهای عضو اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد تا تضمین شود کودکی که متقاضی پناهندگی است یا طبق قوانین و مقررات بین‌المللی یا داخلی پناهنده محسوب می‌شود، اعم از این که همراه والدین خود یا شخص دیگری باشد و یا همراه نداشته باشد، از حمایت مناسب و مساعدت بشر دوستانه در برخورداری از حقوق بشر یا بشر دوستانه که کشورهای عضو به آنها ملحق شده‌اند، بهره‌مند خواهد شد.

به این منظور کشورهای عضو، در مواردی که مقتضی بدانند، در همة تلاشهای سازمان ملل متحد و نیز سایر سازمان‌های بین‌المللی یا غیر دولتی ذیربط که با سازمان ملل همکاری می‌کنند جهت مساعدت و حمایت از این‌گونه کودکان و ردیابی والدین یا سیار اعضای خانوادة کودک پناهنده به منظور کسب اطلاعات لازم برای پیوستن مجدد وی به خانواده‌ای همکاری خواهند کرد. در مواردی که نتوان والدین یا دیگر اعضای خانواده را یافت باید برای چنین کودکی همان حمایتی را فراهم نمود که مطابق مفاد پیمان‌نامة حاضر برای کودکانی در نظر گرفته می‌شود که موقتاً به طور دائم از محیط خانوادگی محروم شده‌اند.

مادة23

کشورهای عضو اذعان دارند کودکی که از لحاظ جسمی یا ذهنی معلول است باید از یک زندگی کامل و محترمانه در شرایطی که متضمن منزلت و افزایش اتکا به نفس او باشد و مشارکت مؤثر او را در جامعه تسهیل نماید، برخوردار باشد.

کشورهای عضو حق کودکان معلول را برای برخورداری از مراقبت ویژه رسمیت میشناسند و بسته به منابع موجود، مساعدت مورد تقاضا و متناسب با شرایط کودک، والدین یا سایر مراقبان کودک را برای کودک مستحق و کسانی که مسئول مراقبت از او هستند تشویق و تضمین خواهند کرد.

با تشخیص نیازهای ویژه کودک معلول، مساعدت مقرر در بند 2 مادة حاضر باید در صورت امکان و با در نظر گرفتن امکانات مالی والدین یا دیگر مراقبان کودک، به طور رایگان ارائه شود و باید به گونه‌ای طراحی شود که متضمن دسترسی مؤثر کودک معلول به تحصیل، دوره‌های آموزشی، خدمات بهداشتی، خدمات توانبخشی، آماده‌سازی برای اشتغال و امکانات تفریحی باشد و به روشی که موجب دستیابی کودک به بالاترین حد ادغام در جامعه و رشد فردی، از جمله رشد فرهنگی و معنوی، گردد.

کشورهای عضو، در سایة همکاری‌های بین‌المللی، مبادلة اطلاعات مقتضی را در زمینة مراقبت‌های بهداشتی جهت پیشگیری و معالجات پزشکی، روان‌شناسی و توان‌بخشی کودکان معلول ترویج خواهند کرد. مبادلة اطلاعات مذکور از جمله شامل انتشار و دسترسی به اطلاعات مربوط به روش‌های توان‌بخشی، آموزش و خدمات حرفه‌ای است و هدف آن قادر ساختن کشورهای عضو به بهبود توانایی‌ها و مهارت‌ها و گسترش تجربیات آنها در این زمینه‌هاست. در این مورد توجه خاصی به نیازهای کشورهای در حال رشد مبذول خواهد شد.

مادة 24

کشورهای عضو حق کودک را برای برخورداری از بالاترین معیارهای بهداشتی و تسهیلات قابل حصوب جهت درمان بیماری و بازیابی سلامت به رسمیت می‌شناسند. کشورهای عضو برای تضمین این که هیچ کودکی از حق دسترسی به چنین خدمات بهداشتی محروم نماند تلاش خواهند کرد.

کشورهای عضو اعمال کامل حق مذکور را پی‌گیری خواهند نمود و به ویژه در موارد زیر اقدامات مقتضی به عمل خواهند آورد.

کشورهای عضو به منظور برچیدن روش‌های سنتی که به سلامت کودک آسیب می‌رساند کلیة اقدامات مناسب و مؤثر را به عمل خواهند آورد.

کشورهای عضو برای دستیابی تدریجی به تحقق کامل حق مندرج در مادة حاضر متعهد می‌شوند همکاری‌های بین‌المللی را ترویج و تشویق نمایند. در این مورد به نیازهای کشورهای در حال رشد توجه خاصی مبذول خواهد شد.

مادة25

کشورهای عضو حق کودکی را توسط مقامات واجد صلاحیت جهت نگهداری، حمایت یا بازیابی سلامت جسمی یا روانی به خانواده یا مؤسسه‌ای سپرده شده است برای انجام بررسی دوره‌ای درمان ارائه شده برای کودک و کلیة شرایط دیگر مربوط به نگهداری از او به رسمیت می‌شناسند.

مادة26

کشورهای عضو حق هر کودک را برای برخورداری از تأمین اجتماعی، از جمله بیمة اجتماعی، به رسمیت می‌شناسند و اقدامات لازم را برای دستیابی به تحقق کامل این حق مطابق با قوانین داخلی خود به عمل خواهند آورد.

مزایای مذکور در موارد مقتضی باید با توجه به امکانات و شرایط کودک و اشخاص مسئول نگهداری از او و نیز سایر ملاحظات مربوط به در خواست مزایا از سوی کودک یا از طرف او اعطاء شوند.

 

مادة27

کشورهای عضو حق همة کودکان را برای برخورداری از سطح زندگی مناسب برای رشد جسمی، ذهنی، معنوی، اخلاقی و اجتماعی به رسمیت می‌شناسند.

والد (یا والدین) یا دیگر اشخاص مسئول کودک در حد توان و امکانات مالی خود مسئولیت عمده را در تأمین شرایط زندگی لازم برای رشد کودک برعهده دارند.

کشورهای عضو، بر حسب شرایط داخلی و در حد امکانات خود اقدامات مقتضی جهت کمک به والدین و دیگر اشخاص مسئول کودک برای اعمال حق مذکور به عمل خواهند آورد و در صورت نیاز، به ویژه در ارتباط با تغذیه و پوشاک و مسکن، کمک‌های مادی و برنامه‌های پشتیبانی فراهم خواهند کرد.

کشورهای عضو کلیة اقدامات لازم را جهت تضمین پرداخت نفقة کودک توسط والدین یا دیگر اشخاص که از نظر مالی مسئولیت کودکی را بر عهده دارند، چه در داخل کشور عضو و چه در خارج، به عمل خواهند آورد. به ویژه هرگاه شخصی که مسئولیت تأمین مالی کودک را بر عهده دارد در کشور دیگری غیر از کشور کودکی زندگی می‌کند، کشورهای عضو باید الحاق به توافق نامه‌های بین‌المللی یا انعقاد چنین توافق‌نامه‌هایی و نیز اتخاذ تدابیر مناسب دیگر ار ترویج نمایند.

 

مادة28

کشورهای عضو حق کودک را برای برخورداری از آموزش به رسمیت می‌شناسند و برای دستیابی به این حق، به صورت تدریجی و بر پایة ایجاد فرصت‌های برابر به ویژه اقدامات زیر را معمول خواهند داشت:

الف) اجباری کردن و در دسترس قراردادن آموزش ابتدایی رایگان برای همه،

ب) تشویق ایجاد و گسترش انواع مختلف آموزش متوسط، از جمله آموزش عمومی و حرفه‌ای، فراهم کردن و قراردادن آنها در دستری همة کودکان، و به عمل آوردن اقدامات مقتضی از قبیل ارائه آموزش رایگان و اعطای کمک‌های مالی در صورت نیاز،

پ) در دسترس قرار دادن آموزش عالی برای همگان براساس قابلیت و از هر طریق مناسب،

ت) فراهم نمودن اطلاعات و راهنمایی‌های آموزشی و حرفه‌ای و قرار دادن آنها در دسترس همة کودکان،

ث) به عمل آوردن اقداماتی جهت تشویق به حضور منظم در مدارس و کاهش موارد ترک تحصیل.

کشورهای عضو کلیة اقدامات مقتضی را جهت تضمین این که انضباط در مدارس مطابق با شأن انسانی کودک و مفاد پیمان‌نامة حاضر اعمال می‌شود، معمول خواهند داشت.

کشورهای عضو همکاری‌های بین‌المللی را در موارد مربوط به آموزش، به ویژه در جهت مشارکت در ریشه کن ساختن جهل و بیسوادی در سراسر جهان دسترسی به دانش علمی و فنی و روش‌های نوین تدریس، تشویق و ترویج خواهند کرد. در این خصوص توجهی ویژه به نیازهای کشورهای در حال رشد مبذول خواهد شد.

مادة29

کشورهای عضو اتفاق نظر دارند که آموزش کودک باید در راستای اهداف زیر باشد:

الف) رشد شخصیت، استعدادها و توانایی‌های جسمی و ذهنی کودک تا حد امکان،

ب) افزایش احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد،

پ) افزایش احترام به والدین کودک، هویت فرهنگی، زبان و ارزش‌های کودک، به ارزش‌های ملی کشوری که کودک در آن زندگی می‌کند و موطن اصولی او و به تمدن‌های متفاوت با تمدنی که او بدان تعلق دارد:

ت) آماده‌سازی کودک برای یک زندگی مسئولانه در جامعه‌ای آزاد و یا روحیة تفاهم، صلح، مدارا، مساوات بین زن و مرد، و دوستی میان همة مردمان، گروه‌های قومی، ملی و مذهبی و افرادی که منشأ بومی دارند،

ث) افزایش احترام به محیط زیست طبیعی.

هیچ بخشی از مادة حاضر یا مادة 28 نباید به ‌گونه‌ای تفسیر شود که مخّل آزادی افراد و نهادها برای تأسیس و ادارة مؤسسات آموزشی گردد، منوط به این که اصول مقرر در بند 1 مادة حاضر و شرایط مربوط به منطبق بودن آموزش در این گونه مؤسسات با معیارهای حداقل که ممکن است توسط دولت تعیین شده باشد، همواره رعایت شوند.

مادة30

در کشورهایی که اقلیت‌های قومی، مذهبی یا زبانی وجود دارند یا افرادی با منشأ بومی، کودک متعلق به این‌گونه اقلیت‌ها یا کودکی که بومی است نباید از حق برخورداری از فرهنگ خود، برخورداری از مذهب خود و اعمال آن یا استفاده از زبان خود به همراه سایر اعضای گروهش محروم شود.

مادة31

کشورهای عضو حق کودک را برای استراحت، داشتن اوقات فراغت، پرداختن به بازی و فعالیت‌های تفریحی متناسب با سن کودک و مشارت آزادانه در زندگی فرهنگی و هنری به رسمیت می‌شناسند.

کشورهای عضو حق کودک برای مشارکت کامل در زندگی فرهنگی و هنری را محترم شمرده و ترویج خواهند کرد و مشوق فراهم ساختن فرصت‌های برابر و مناسب برای فعالیت‌های فرهنگی، هنری و تفریحی خواهند بود.

 

 

مادة32

کشورهای عضو حق کودک را برای برخورداری از حمایت در برابر بهره‌کشی و انجام هرگونه کاری که ممکن است زیانبار باشد یا خالی در تحصیل کودک وارد آورد، و یا  به سلامتی کودک یا رشد جسمانی؛ ذهنی، اخلاقی یا اجتماعی او آسیب رساند، به رسمیت می‌شناسند.

کشورهای عضو جهت تضمین اجرای مادة حاضر اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی به عمل خواهند آورد. بدین منظور و با عنایت به مفاد سایر اسناد بین‌المللی مربوطه، کشورهای عضو به ویژه اقدامات ذیل را به عمل خواهند آورد:

الف) تعیین حداقل سن یا حداقل سنین برای اشتغال به کار،

ب) تدوین مقررات مناسب در ارتباط با ساعات کار و شرایط اشتغال،

پ) تعیین مجازات‌های مناسب یا ضمانت‌های اجرایی دیگر به منظور تضمین اجرای مؤثر مادة حاضر

مادة33

کشورهای عضو کلیة اقدامات مقتضی، از جمله اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی، را به عمل خواهند آورد تا کودکان را در برابر استفادة غیر مجاز از داروهای مخدر و روانگردان که در اسناد بین‌المللی مربوطه توصیف شده‌اند، حمایت نمایند و از استفاده از کودکان در تولید غیر مجاز و قاچاق چنین موادی جلوگیری کنند.

مادة34

کشورهای عضو متعهد می‌شوند از کودک در برابر کلیة اشکال بهره‌کشی و سوء استفاده جنسی حمایت کنند. بدین منظور، کشورهای عضو به ویژه کلیة اقدامات مقتضی ملی، دو جانبه و چند جانبه را به عمل خواهند آورد تا از موارد زیر جلوگیری شود.

مادة35

به منظور جلوگیری از ربوده شدن، فروش یا قاچاق کودکان به هر منظور و به هر شکل، کشورهای عضو کلیة اقدامات مقتضی ملی، دو جانبه و چند جانبه را به عمل خواهند آورد.

 

مادة36

کشورهای عضو از کودک در برابر کلیة اشکال دیگر بهره‌کشی که مغایر با هر یک از جنبه‌های رفاه کودک باشد حمایت خواهند کرد.

مادة37

کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که:

الف) هیچ کودکی مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیر آمیز قرار نگیرد. مجازات اعدام، یا حبس ابد بدون امکان آزادی، نباید در مورد جرم‌هایی که اشخاص زیر 18 سال مرتکب می‌شوند اعمال گردد،

ب) هیچ کودکی به طور غیرقانونی یا خودسرانه از آزادی محروم نشود. دستگیری، بازداشت یا زندانی کردن کودک باید مطابق قانون و تنها به عنوان آخرین راه چاره و در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت پذیرد،

پ) با هر کودکی که از آزادی محروم شده است رفتاری انسان و همراه با احترام به مقام ذاتی انسان، و با توجه به نیازهای افراد هم سن او اعمال شود. به ویژه کودک محروم از آزادی باید از بزرگسالان جدا شود، مگر آن که این امر مغایر با منافع عالیة کودک تشخیص داده شود، و او حق دارد جز در موارد استثنایی، تماس خود را با خانواده‌اش از طریق مکاتبه و ملاقات حفظ کند.

ث) هر کودک محروم از آزادی حق دسترسی فوری به کمک‌های حقوقی و سایر مساعدت‌های مقتضی داشته باشد و همچنین حق داشته باشد که محرومیت خود را از آزادی را از حیث تطابق با قانون در برابر دادگاه یا هر مقام واجد صلاحیت مستقل و بی‌طرف دیگر مورد اعتراض قرار دهد و در یک چنین مواردی از تصمیم فوری برخوردار شود.

مادة38

کشورهای عضو متعهد می‌شوند که هنگام مخاصمات مسلحانه‌ای که با کودکان ارتباط پیدا می‌کند مقررات حقوق بین‌الملل بشر دوستانه قابل اعمال را محتر بشمارند و احترام به مقررات مذکور را تضمین کنند.

کشورهای عضو کلیة اقدامات امکان‌پذیر را به عمل خواهند آورد تا تضمین کنند که اشخاصی که به سن 15 سالگی نرسیده‌اند در مخاصمات شرکت مستقیم نداشته باشند.

کشورهای عضو از پذیرش اشخاصی که به 15 سالگی نرسیده‌اند در نیروهای مسلح خود اجتناب خواهند کرد. در پذیرش اشخاص بین 15 سال و 18 سال، کشورهای عضو تلاش خواهند نمود اولویت را به آنهایی دهند که سن بیشتری دارند.

کشورهای عضو، طبق تعهدات ناشی از حقوق بین‌الملل بشر دوستانه مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در مخاصمات مسلحانه، کلیة اقدامات امکان‌پذیر را برای تضمین حمایت و مراقبت از کودکانی که به علت مخاصمات مسلحانه در معرض آسیب قرار می‌گیرند، به عمل خواهند آورد.

مادة39

کشورهای عضو کلیة اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا بهبود جسمانی و روانی و ادغام مجدد اجتماعی کودکی که قربانی هرگونه بی‌توجهی، بهره‌کشی، آزار، شکنجه یا سایر اشکال رفتار یا تنبیه بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، و یا مخاصمات مسلحانه واقع شده است، تسریع گردد، بهبود و ادغام مجدد مذکور باید در محیطی صورت پذیرد که تندرستی، عزت نفس و منزلت کودک را تقویت می‌کند.

مادة40

کشورهای عضو این حق را برای هر کودک مجرم، متهم یا مظنون به نقض قوانین کیفری به رسمیت می‌شناسند که با او به روشی که موجب اعتلای مفهوم شرف و ارزش در ذهن کودک می‌گردد رفتار شود، روشی که احترام کودک به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی دیگران را تقویت کند و به سن کودک و مطلوبیت ترویج ادغام مجدد کودک در جامعه و ایفای نقشی سازنده توسط کودک در جامعه توجه داشته باشد.

به این منظور و با عنایت به مفاد مربوطه در اسناد بین‌المللی، کشورهای عضو به ویژه تضمین خواهند کرد که:

الف) هیچ کودکی نباید به سبب فعل یا ترک فعلی که در زمان ارتکاب به موجب قوانین ملی یا بین‌المللی ممنوع نبوده است، مجرم، متهم یا مظنون به نقض قوانین کیفری شناخته شود،

ب) هر کودک مظنون یا متهم به نقض قوانین کیفری حداقل از تضمین‌های زیر برخوردار باشد:

تا زمانی که گناهکار بودن او بر طبق قانون ثابت نشده است بیگناه فرض شود،

به سرعت و مستقیماً، و در موارد مقتضی از طریق والدین یا سرپرستان قانونی خود، از اتهامات وارده علیه خود اطلاع یابد و برای تهیه و ارائه دفاعیه خود از کمک حقوقی یا دیگر کمک‌های مقتضی برخوردار شود،

رسیدگی به اتهام بدون تأخیر و توسط یک مقام یا مرجع قضائی واجد صلاحیت، مستقل و بی‌طرف، در یک دادرسی عادلانه مطابق با قانون و با موجود بودن کمک حقوقی یا دیگر کمک‌های مقتضی، و منوط به مغایر نبودن با منافع عالیة کودک به ویژه با توجه به سن یا وضعیت کودک، با حضور والدین یا سرپرستان قانونی او صورت پذیرد،

ملزم نگردد شهادت دهد یا اعتراف به گناه نماید، و امکان بررسی اظهارات شهود مخالف و کسب اجازه برای شرکت شهود خود و بررسی اظهارات آنان را در شرایط مساوی داشته باشد،

در صورتی که مجرم شناخته شود، بتواند از مقام یا مرجع قضایی واجد صلاحیت، مستقل و بی‌طرف بالاتری بخواهد مطابق با قانون، حکم صادره و هرگونه اقدام ناشی از آن را مورد تجدیدنظر قراردهد،

در صورتی که کودک قادر به فهمیدن زیان مورد استفاده یا تکلم به آن زیان نباشد، بتواند از یاری یک مترجم به طور رایگان برخوردار شود،

در کلیة مراحل دادرسی، حریم شخصی او کاملاً محفوظ بماند.

کشورهای عضو تلاش خواهند نمود وضع قوانین و مقررات و تأسیس مراجع و نهادهایی را که به کودکان مجرم، متهم و مضنون به نقض قوانین کیفری اختصاص دارند ترویج نمایند و خصوصاً اقدامات ذیل را معمول خواهند داشت:

الف) تعیین حداقل سنی که پایین‌تر از آن نتوان کودکان را دارای قابلیت نقش قوانین کیفری محسوب کرد،

ب) در صورت مقتضی و مطلوب بودن، اعمال تدابیری برای برخورد با اینگونه کودکان بدون توسل به دادرسی‌های قضایی، منوط به این که حقوق بشر و ضمانت‌های حقوقی کاملاً رعایت شوند.

به منظور تضمین اینکه با کودکان به روشی متناسب با رفاه و شرایط و جرم آنها رفتار شود، باید تهمیدات گوناگونی از قبیل مقررات، راهنمایی و نظارت و نیز مشاوره، تعلیق مجازات، نگهداری توسط خانوادة جایگزین، آموزش و برنامه‌های آموزش حرفه‌ای و سایر اقدامات جایگزین مراقبت در مؤسسات فراهم باشد.

 

 

مادة41

مفاد پیمان‌نامة حاضر تاثیری بر قوانینی که در جهت تحقق حقوق کودک مؤثرتر می‌باشند، و ممکن است جزء موارد زیر باشند، نخواهد داشت:

الف) قوانین کشور عضو، یا

ب) قوانین بین‌المللی لازم‌الاجرا در آن کشور

 
 
 
 
 
 

آمار بازدید کنندگان

mod_vvisit_counterامروز86
mod_vvisit_counterدیروز169
mod_vvisit_counterاین هفته255
mod_vvisit_counterهفته گذشته1381
mod_vvisit_counterماه گذشته6267
mod_vvisit_counterکل بازدیدها385345

در 20 دقیقه گذشته : 2
آی پی شما : 54.92.201.232
,
امروز : 20 آذر 1396