رفتن به محتوای اصلی
٢٢۴١٧٣٨٣ – ٢٢۴١۵۶٠۶   info@swi.ir  

تاریخچه

انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران به استناد مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ 7/8/1370 شورای عالی انقلاب فرهنگی و به موجب رأی مورخ 16/10/1381 کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مجوز فعالیت خود را دریافت نمود. از سال  1381 تاکنون شش مجمع عمومی تشکیل شده است. در آخرین مجمع عمومی افراد زیر به عنوان هیأت مدیره انتخاب شدند:

  • (آقای دکتر مصطفی اقلیما (رئیس هیأت مدیره
  • خانم دکترفریبا درخشان نیا
  • آقای حسین حاج بابایی
  • خانم دکتر ملیحه عرشی
  • خانم فرانک ایمانی
  • خانم فرزانه امیریزدانی
  • خانم دکتر معصومه معارف وند
برگشت به بالا