رفتن به محتوای اصلی
٢٢۴١٧٣٨٣ – ٢٢۴١۵۶٠۶   info@swi.ir  
دل‌نوشته‌ای برای زهرا…

دل‌نوشته‌ای برای زهرا…

زهرا سادات ترابی عزیز؛ امشب همه لحظه هایی را که از اولین روزهای آشنایی با هم بودیم، مرور کردم و چقدر نبودنت باورناکردنی است. اثر بودنت پایدار خواهد بود تا زمانی که کسانی آموزه های تو را زندگی می کنند و آنها را به دیگران می آموزند. تا زمانی که کسانی آرامش و بِه زیستن را که در پی تلاش های تو بدست آوردند، تجربه می کنند…

عرض عمر بعضی ها بسیار بیشتر از طول عمرشان است. حیف که کارهای نیمه تمام بسیاری ماند و رفتی. حیف که دیگر کسی نمی تواند از تو بیاموزد مددکاری اجتماعی یعنی چه… حیف که نیستی تا پدیده ها را فراتر از آنچه دیگران می بینند ببینی ..

 

برگشت به بالا