تاریخچه

تاریخچه

انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران به استناد مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ ۷/۸/۱۳۷۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و به موجب رأی مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۱ کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مجوز فعالیت خود را دریافت نمود. از سال  ۱۳۸۱ تاکنون شش مجمع عمومی تشکیل شده است. در آخرین مجمع عمومی افراد زیر به عنوان هیأت مدیره انتخاب شدند:

  • (آقای دکتر مصطفی اقلیما (رئیس هیأت مدیره
  • خانم دکترفریبا درخشان نیا
  • آقای حسین حاج بابایی
  • خانم دکتر ملیحه عرشی
  • خانم فرانک ایمانی
  • خانم فرزانه امیریزدانی
  • خانم دکتر معصومه معارف وند