اعضای کنونی هیئت مدیره

آقای دکتر مصطفی اقلیما (رئیس هیأت مدیره)
خانم دکتر فریبا درخشان نیا (عضو هیأت مدیره)
آقای حسین حاج بابایی (عضو هیأت مدیره)
خانم دکتر ملیحه عرشی (عضو هیأت مدیره)
خانم فرانک ایمانی (عضو هیأت مدیره)
خانم فرزانه امیریزدانی (عضو هیأت مدیره)
خانم دکتر معصومه معارف وند (عضو هیأت مدیره)

خانم مرضیه میرزایی (بازرس)