رفتن به محتوای اصلی
٢٢۴١٧٣٨٣ – ٢٢۴١۵۶٠۶   info@swi.ir  

 

تاریخچه انجمن

انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران به استناد مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ ۷/۸/۱۳۷۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و به موجب رأی مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۱ کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مجوز فعالیت خود را دریافت نمود. از سال ۱۳۸۱ تاکنون شش مجمع عمومی تشکیل شده است.

 

تاریخچه انجمن

 

انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران به استناد مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ ۷/۸/۱۳۷۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و به موجب رأی مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۱ کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مجوز فعالیت خود را دریافت نمود. از سال ۱۳۸۱ تاکنون شش مجمع عمومی تشکیل شده است.

 

تاریخچه انجمن

 

انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران به استناد مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ ۷/۸/۱۳۷۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و به موجب رأی مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۱ کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مجوز فعالیت خود را دریافت نمود. از سال ۱۳۸۱ تاکنون شش مجمع عمومی تشکیل شده است.

برگشت به بالا